Jakie wyjścia odnotowywać w rejestrze wyjść

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 11 grudnia 2018
rejestr wyjść grupowych

Wyjściem grupowym (a nie wycieczką) będzie wyjście związane bezpośrednio z realizacją zajęć edukacyjnych, w szczególności, jeśli wymaga tego program nauczania danego. Celem takiego wyjścia jest realizacja podstawy programowej. Sprawdzamy szczegóły!

Obowiązek prowadzenia rejestru wyjść

Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa w przepisach dotyczących organizacji w szkole krajoznawstwa i turystyki. Rejestr ten zawiera:

 • datę,
 • miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów,
 • cel lub program wyjścia,
 • miejsce i godzinę powrotu,
 • imiona i nazwiska opiekunów,
 • liczbę uczniów oraz
 • podpisy opiekunów i dyrektora.

W świetle nowych przepisów o BHP „wyjściem grupowym” będzie wyjście związane bezpośrednio z realizacją zajęć edukacyjnych, np.:

 • wyjście na basen w celu zrealizowania lekcji wychowania fizycznego,
 • wyjście do kina na film omawiany podczas lekcji języka polskiego.

Wyjście, którego celem jest realizacja podstawy programowej nie wymaga zgody rodziców - jest przyjętą formą realizacji programu danych zajęć, obok zajęć klasowo-lekcyjnych.

Kiedy wycieczka a kiedy wyjście grupowe

Rozstrzygnięcie, które wyjście ze szkoły jest wycieczką, a które wyjściem grupowym wymaga uwzględnienia rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z którym szkoła może organizować krajoznawstwo i turystykę. W rozporządzeniu określone zostały cele wycieczki (§ 2):

 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poznawanie kultury i języka innych państw,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
Wanda Pakulniewicz
Dodano: 11 grudnia 2018

Autor: Wanda Pakulniewicz

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel