Będą duże zmiany w nowelizowanej ustawie Prawo oświatowe

Dodano: 3 lipca 2018
Fotolia_103786104_Subscription_Monthly_XXL

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przewiduje duże zmiany m.in. w kształceniu zawodowym, praktycznej nauce zawodu czy dopuszczaniu podręczników. Zmiany obejmą również organizację opieki stomatologicznej oraz stołówek szkolnych. Poznaj 10 obszarów zmian w prawie oświatowym.

Czego dotyczy nowelizacja, czyli 10 obszarów zmian

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:

1)  klasyfikacji zawodów,

2)  finansowania szkół zawodowych,

3)  egzaminów zawodowych,

4)  dopuszczania podręczników,

5)  praktycznej nauki zawodu w tym kształcenia młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami,

6)  awansu zawodowego uwzględniającego nauczycieli polonijnych,

7)  warunków organizacji opieki stomatologicznej,

8)  warunków organizacji stołówek w szkole,

9)  przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego,

10)  kształcenia artystycznego czy Systemu Informacji Oświatowej.

Najwięcej zmian obejmie kształcenie zawodowe...

Najważniejsze rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego to m.in.:

 • Zwiększona subwencja oświatowa na szkoły kształcące w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy.
 • Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem na naukę zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, które – przy okresie wynoszącym 36 miesięcy – wynosi do 8.081zł. Proponujemy zwiększenie kwoty dofinansowania do 10.000 zł.
 • Uczeń technikum będzie mógł na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. W trakcie stażu uczeń będzie realizował wybrane zagadnienia z programu nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza lub wykraczające poza ten program.
 • Uczeń wybierający kształcenie w szkole policealnej będzie kształcił się w zawodach przypisanych co do zasady do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Szkolenia branżowe dla nauczycieli.
 • Kursy umiejętności zawodowych – szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych.
 • Obowiązkowe egzaminy zawodowe – warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie obligatoryjne przystąpienie do egzaminu.
 • Zmiany w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych – minister edukacji, określając w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowy zawód będzie jednocześnie określał podstawę programową dla tego zawodu. Dla każdego zawodu zostanie opracowana podstawa programowa stanowiąca odrębną całość.
 • Nowa struktura zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie uwzględniała podział zawodów na branże, a także precyzyjnie określone elementy wniosku ministra właściwego dla danego zawodu o dokonanie zmian w tej klasyfikacji.
 • Uczniowie będą mogli uzyskać dodatkowe umiejętności w zawodach zwiększających szanse na zatrudnienie. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie możliwość przeznaczenia dodatkowych godzin na realizację umiejętności wykraczających poza podstawę programową.
 • Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.
 • Współpraca szkół z pracodawcami – umowy, porozumienia i listy intencyjne. 

... oraz praktyczną naukę zawodu 

W projekcie przewidziano m.in.:

 • Wprowadzenie możliwości organizowania przez szkoły krótszych form kursowych – publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić, tak jak dotychczas, kwalifikacyjny kurs zawodowy, a ponadto również kurs umiejętności zawodowych i turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kurs ten został poszerzony o możliwość realizacji programu nauczania, który uwzględnia efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych. 
 • Nowa placówka – centrum kształcenia zawodowego będzie prowadziła kształcenie ustawiczne we wszystkich pozaszkolnych formach kształcenia wymienionych w zmienianym niniejszą ustawą art. 117 ustawy – Prawo oświatowe.
 • Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu – proponuje się, aby nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych obowiązywał tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godzin.
 • Odstąpienie od dopuszczania podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach – zdefiniowano na nowo materiał edukacyjny, odmiennie przeznaczony do kształcenia ogólnego i odmiennie przeznaczony do kształcenia zawodowego.
Szczegóły dotyczące zmian w kształceniu zawodowym i praktycznej nauce zawodu można znaleźć tutaj>>

Wymagania dla szkół niepublicznych

W projekcie określono, że w systemie oświaty mogą funkcjonować wyłącznie szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Projektowane rozwiązania nie dotyczą szkół artystycznych. Określono więc wymagania, jakie musi spełnić szkoła niepubliczna – szkoła niepubliczna jest szkołą, która realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach – również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo szkolnictwa artystycznego. W stosunku do obowiązujących przepisów dotyczących wymagań, jakie musi spełnić szkoła niepubliczna, aby uzyskać uprawnienia szkoły publicznej szkoła niepubliczna powinna również:

 • realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczanie szkoły publicznej danego typu,
 • organizować rok szkolny ustalony dla szkół publicznych,
 • wydawać świadectwa i inne druki szkolne ustalone dla szkół publicznych.

3 ważne rozwiązania dla wszystkich szkół

1)  Zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej przez wskazanie podmiotów realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

2)  Obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia – obecnie w prawie oświatowym nie istnieje obowiązek prowadzenia stołówki szkolnej, proponowane rozwiązania mają to zmienić.

3)  Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach przez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów.

Inne zmiany w projekcie dotyczą również: procedury dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, przyznawania stypendiów, zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez zakładowe organizacje związkowe, przepisów dotyczących korzystania z wychowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego, organizacji oświaty samorządowej, Systemu Informacji Oświatowej, ustawy – Karta Nauczyciela, finansowania zadań oświatowych, a także ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Szczegóły można znaleźć w projekcie ustawy>> Projekt trafi pod obrady parlamentu we wrześniu 2018 r.

Źródło:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
 • Strona internetowa: www.men.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel