Zmiany w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego – dowiedz się, co planuje MEN

Dodano: 17 lipca 2019
Nowy awans zawodowy projekt rozporządzenia MEN

W związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela, która zakłada m.in. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, konieczne jest również wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Projekt rozporządzenia zmieniającego został przekazany do konsultacji.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmian wprowadzonych w ustawie – Karta Nauczyciela polegających m.in. na:

  • zniesieniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli,
  • odejściu od określania kryteriów oceny pracy nauczycieli na poziomie rozporządzenia – kryteria oceny pracy zostały określone bezpośrednio w Karcie Nauczyciela,
  • przywróceniu dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w miejsce dotychczasowej oceny pracy),
  • uchyleniu przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych (zmiana jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy i kryteriów tej oceny),
  • skróceniu okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
  • skróceniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy,
  • zastąpieniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

W związku z powyższym, projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym, polegają one na:

  • zastąpieniu przedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu przez projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  • zastąpieniu przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy przez  kopię oceny dorobku zawodowego,
  • zastąpieniu komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (projekt z 4 lipca 2019 r.).

Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel