Zmiany w ramowych planach nauczania – już od 1 września 2019

Dodano: 11 marca 2019
zmiany w ramowych planach nauczania 2019

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów – o 1 godzinę – to jedna ze zmian zaproponowana w projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Sprawdzamy pozostałe zmiany.

6 ważnych zmian

Projekt rozporządzenia przewiduje takie zmiany jak:

1)  zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum - o godzinę tygodniowo - oraz uwzględnienie możliwości przeznaczenia ww. godzin w technikum na przedmioty w zakresie rozszerzonym,

2) dostosowanie organizacji szkolnictwa branżowego do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: zmianie ulega organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. Szkoły policealne – od 1 września 2019 r., a  branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej,

3) wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,

4)  zwiększenie w 5-letnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe do 56 godzin (z obecnych 51) w 5-letnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 godzin oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym,

5) od roku szkolnego 2020/2021 rozszerzenie katalogu zajęć do wyboru, z których dyrektor 4-letniego liceum ogólnokształcącego i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna,

6)  umożliwienie dyrektorowi technikum takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku. W tym celu – zachowując dotychczasową liczbę godzin w 5-letnim okresie nauczania – zaprojektowano przesunięcia godzin pomiędzy klasami.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie: 1) Od 1 września 2019 r.:
  • w szkole podstawowej (we wszystkich klasach),
  • w 4-letnim liceum ogólnokształcącym,
  • w 5-letnim technikum,
  • w szkole policealnej (począwszy od semestru I, a w następnych latach w kolejnych semestrach),
  • w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (począwszy od klasy I, a w latach następnych w kolejnych klasach)
  • w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
2) Od 1 września 2020 r. w branżowej szkole II stopnia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (projekt z 6 marca 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel