Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III i konsultacje dla uczniów klas VIII

Dodano: 15 maja 2020
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach podstawowych

MEN umożliwia opiekę nad dziećmi z klas I-III oraz prowadzenie na terenie szkoły konsultacji dla starszych uczniów. Jak ma to wyglądać w praktyce? Sprawdź wytyczne dotyczące organizacji zajęć.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

  • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej będą prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
  • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy będą prowadzić świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.
  • Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, musi ocenić stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III, następnie rozplanować pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Należy również ustalić jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosowanie sposobu realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

Liczba godzin dydaktycznych realizowanych stacjonarnie i zdalnie

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. MEN zwraca się do samorządów i dyrektorów szkół z apelem, aby organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar uwzględniał proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu.

Pensum nauczyciela pracującego stacjonarnie i zdalnie

Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia na odległość.

Nauczycielowi, któremu dyrektor na nowo określił organizację zadań przysługują godziny ponadwymiarowe, jeśli jego tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych zostanie przekroczony.

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja 2020 uczniowie klas VIII mają mieć możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach organizowanych na terenie szkoły.

Wymiar tych konsultacji należy dostosować do potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja 2020 r. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

MEN apeluje również do samorządów i dyrektorów szkół, aby wesprzeć szczególnie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego oraz dla pozostałych maturzystów.


Źródło:

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel