Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami już obowiązuje

Bożena Winczewska

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 12 września 2019
opieka zdrowotna nad uczniami

12 września 2019 r. wchodzi w życie nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów. Wprowadza ona nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej w szkołach. Nowe przepisy mają istotne znaczenie dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego, a w szczególności – dla uczniów

Nowa regulacja dotyczy tylko niektórych szkół…

Szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi opiekę zdrowotną do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Nową regulacją nie objęto przedszkoli. W tej kwestii wypowiedział się MEN: obecnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą nie przewiduje realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych na terenie przedszkoli, zaś należną dzieciom świadczenia są wykonywane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. MEN poinformował także, że w celu wzmocnienia opieki nad przedszkolakami zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie wspólnych działań, których efektem będzie analiza obecnych rozwiązań i przedstawienie rekomendacji do określenia kierunku ewentualnych zmian (pismo MEN znak DWKI-WPB.513.70.2019.KC).

Nie dotyczy ona również słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W tych szkołach i placówkach organizacja tej opieki zależy od podmiotów działających w ochronie zdrowia oraz oświacie.

Szkoła nie odpowiada za jakość świadczeń

Do sprawowania opieki zdrowotnej uprawnieni pracownicy ochrony zdrowia. To oni są obecnie odpowiedzialni za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Do ww. pracowników ochrony zdrowia zalicza się:

 • pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną (w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
 • lekarza dentystę oraz higienistkę stomatologiczną w zakresie związanym z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia (w zakresie opieki stomatologicznej).

Nie trzeba zatrudniać ani dentysty ani pielęgniarki

Pracownicy ochrony zdrowia, o których mowa powyżej nie są pracownikami szkoły. Dyrektor nie zawiera więc z nimi umowy o pracę, nie ma też obowiązku poszukiwania personelu medycznego do szkoły. To jednak rodzi pewne konsekwencje – pielęgniarka czy lekarz stomatolog nie ponoszą odpowiedzialności służbowej względem dyrektora.

Obowiązki dyrektora szkoły w związku z wejściem w życie ustawy

Zgodnie z ustawą, do obowiązków dyrektora szkoły należy:

 • współpraca z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami,
 • współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • wnioskowanie o przedstawianie na zebraniach rady pedagogicznej zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów,
 • współpraca z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania, które powinny być ustalone w szkole,
 • zapewnienie pracownikom szkoły szkolenia lub innych form zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów,
 • przekazanie rodzicom i pełnoletnim uczniom na pierwszym zebraniu rodziców oraz na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw kierowany jest w formie pisemnej do świadczeniodawcy.
 • umieszczenie ww. informacji w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
 • po uzyskaniu informacji a przed udzielaniem świadczenia zdrowotnego zgromadzenie pisemnych zgód rodziców albo pełnoletnich uczniów na zapewnienie opieki stomatologicznej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne w szkole lub dentobusie.

Obowiązki organu prowadzącego w związku z wejściem w życie ustawy

Z kolei organ prowadzący musi:

 • zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego, spełniających określone przepisami wymagania (innymi słowy sfinansować wyposażenie gabinetów),
 • nieodpłatnie udostępnić pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole na podstawie zawartej z nią umowy,
 • zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole.
Zawarcie porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkolenie jest obowiązkiem dyrektora szkoły!

Zarówno dyrektor jak i organ prowadzący odpowiadają za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami.

Świadczenie opieki zdrowotnej – w szkole lub innym wyznaczonym miejscu

Opieka zdrowotna nad uczniami jest świadczona na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem a osobami uprawnionymi do jej sprawowania lub ze świadczeniodawcami, u których te osoby są zatrudnione lub wykonują zawód pielęgniarki lub lekarza.

Profilaktyczna opieka zdrowotna może być sprawowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole - w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast opieka stomatologiczna może być sprawowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, poza szkołą albo dentobusie, prowadzonymi przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Więcej na temat nowych zasad opieki zdrowotnej nad uczniami już niebawem w temacie numeru.

Dodano: 12 września 2019

Autor: Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, specjalista prawa oświatowego

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel