Świąteczne dyżury w świetlicy – dla których nauczycieli

Dodano: 22 grudnia 2019
Nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerwy świątecznej

Z uwagi na to, że w czasie tzw. przerwy świątecznej dyrektor szkoły powinien zapewnić dzieciom opiekę, w większości szkół odbywają się tylko zajęcia świetlicowe. Z uwagi na charakter tych zajęć do pracy nierzadko angażowani się wyłącznie nauczyciele świetlicy. Czy takie rozwiązanie jest właściwe? Czy nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów również powinni pełnić dyżur w trakcie przerwy świątecznej?

Dyżury powinny być przydzielane wszystkim nauczycielom

Okres przerwy świątecznej jest wolnym dla uczniów od zajęć dydaktycznych, nie jest jednakże okresem wolnym od pracy dla nauczycieli ani okresem urlopu. Jeśli dyrektor szkoły – odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez rodziców – zorganizuje w tym czasie zajęcia opiekuńcze czy wychowawcze w szkole, to nauczyciele mają obowiązek przyjść w tym czasie do pracy i to bez dodatkowego wynagrodzenia.

Podczas przerwy świątecznej nauczyciel nie ma urlopu wypoczynkowego (są to dla niego de facto dni robocze), więc dyrektor może polecić mu opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez szkołę zajęć. Nauczyciele pozostają bowiem do dyspozycji dyrektora w dni robocze.

Przerwa świąteczna to nie urlop

Należy mieć na uwadze, że okres przerwy świątecznej nie jest tożsamy z dniami wolnymi od pracy, te są bowiem w sposób enumeratywny wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 90).

Okresy przerw świątecznych są ustalone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1603). W okresie przerwy świątecznej (zarówno zimowej, jak i wiosennej) szkoła nie prowadzi zajęć lekcyjnych (na co wskazuje pośrednio treść § 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym, dyrektor może ustalić w szkole dodatkowe – poza feriami i świętami – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Natomiast nie jest to wolne od jakichkolwiek innych zajęć (np. opiekuńczych, pozalekcyjnych, zleconych przez dyrektora), zatem dni te nie mogą być przez nauczycieli traktowane tak samo, jak dni wolne od pracy czy jak urlop wypoczynkowy (urlop wypoczynkowy nauczyciele wykorzystują zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela – tj. w okresie ferii).

Dyrektor może zobowiązać do pracy wszystkich nauczycieli

Należy wziąć pod uwagę, że to dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły i to on ostatecznie decyduje, czy w okresach przerwy świątecznej szkoła, w zależności na przykład od oczekiwań rodziców, zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w których nauczyciel jest zobowiązany wówczas uczestniczyć) czy też nałoży w tym czasie na nauczycieli (zgodnie oczywiście z przepisami prawa) zadania do wykonania, które nauczyciel zobowiązany jest zrealizować. Do zrealizowania określonych zadań mogą zostać zobowiązani wszyscy nauczyciele, nie tylko wychowawcy świetlicy czy wychowawcy klas I-III.

Bez dodatkowego wynagrodzenia

Za pracę w okresie przerw świątecznych nauczyciele nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, jest to bowiem ich wymiarowy czas pracy (nie są to godziny nadliczbowe) i ani przepisy Prawa oświatowego, ani tym bardziej Karty Nauczyciela nie przewidują dodatkowego wynagradzania nauczycieli w takich wypadkach.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel