Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dodano: 3 kwietnia 2020
Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zmianie rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii będzie ograniczona. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.  

Przedszkola i szkoły specjale w podmiotach leczniczych

Aktualnie prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w podmiotach leczniczych jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Resort edukacji monitorował funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była ograniczona, w szczególności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą. Z pozyskanych informacji wynika, że ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców. W związku z tym funkcjonowanie tych ośrodków zostanie ograniczone.

Jednocześnie  MEN przypomina, że rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez nie 18. roku życia.  

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19. 

Szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Obecnie, zgodnie z decyzją rodziców, część wychowanków tych ośrodków przebywa w domu, natomiast dyrektorzy, ze względów kadrowych, mają utrudnione możliwości zapewnienia warunków do realizacji podstawy programowej w szkołach funkcjonujących w ośrodkach. Ośrodki te będą nadal zapewniały opiekę i wychowanie oraz oddziaływania socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych funkcjonujących w tych ośrodkach. Ograniczenie dotyczy bowiem tylko szkół funkcjonujących w tych ośrodkach, które będą obowiązane prowadzić kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel