Od 9 listopada 2020 r. nauczanie zdalne także dla uczniów klas I-III

Dodano: 4 listopada 2020
Nauczanie zdalne dla uczniów klas I-III

Do 29 listopada 2020 przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III od najbliższego poniedziałku przechodzą na naukę zdalną. Jakie jeszcze zasady będą obowiązywały od 9 listopada 2020 r?

Od 9 listopada 2020 zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych będą zawieszone. Podobnie jak uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie i słuchacze szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych), najmłodsze dzieci będą uczyć się zdalnie co najmniej do 29 listopada 2020 r.

Przedszkola – nadal zajęcia stacjonarne

Nie zdecydowano się na zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolach, a tym samym nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian. 

Szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – nadal zajęcia stacjonarne

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą jednak sami o decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Opieka w świetlicach szkolnych 

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych, w szczególności dla rodziców uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

Konsultacje dla zdających egzaminy – możliwe w szkole

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych indywidualne konsultacje w małych grupach, do 5 osób. 

Olimpiady, turnieje i konkursy – możliwe w szkole

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. 

Kształcenie zawodowe – zajęcia zdalne i stacjonarne

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada 2020 r. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. 

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada 2020 r. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Wprowadza się również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.


Pracownicy młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Do 29 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel