Nowości w przepisach dotyczących placówek publicznych – sprawdź, co proponuje MEN

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 23 kwietnia 2017
Nowości w przepisach

W projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania placówek publicznych MEN nie przewiduje kluczowych zmian. Pewne nowości mogą jednak wpłynąć na sposób funkcjonowania tych placówek.

Zakres stosowania nowego rozporządzenia

MEN opublikował nowe rozporządzenie regulujące zasady działania:

  • publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodków wychowawczych,
  • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Nowy akt prawny, który planowo ma wejść w życie 1 września 2017 r., w przeważającej mierze powtarza dotychczasowe unormowania. Zaproponowane zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo oświatowe oraz postulatów środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niektóre zmiany mają również charakter porządkujący.

Proponowane zmiany

W projekcie przewidziano następujące nowości:

1) brak szczegółowego wskazania, dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (wskazanie to zawarto w ustawie Prawo oświatowe),

2) uwzględnienie nowych typów szkół,

3) wskazanie, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pełniącym funkcję krajowego mechanizmu prewencji,

4) rezygnacja ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie (regulacja ta była zbędna, gdyż orzeczenie jest warunkiem niezbędnym przyjęcia do ośrodka),

5) zapewnienie możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (w sytuacji, kiedy nie mogą one uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie),

6) zapewnienie możliwości pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym nie tylko dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ale także zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczęszczających do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,

7) rozszerzenie zakresu zadań zapewnianych przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy  i specjalny ośrodek wychowawczy (kwestie monitorowania bezpieczeństwa wychowanków),

8) zatrudnianie psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków (regulacja ta obowiązywała wcześniej w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym) – przepis ten ma wejść w życie wyjątkowo 1 września 2018 r.,

9) doprecyzowanie przepisu regulującego współpracę specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek,

10)  dostosowanie funkcjonowania placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do przepisów nowego ustroju szkolnego,

11)  doprecyzowanie sposobu sprawowania opieki w porze nocnej w ww. placówkach.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (projekt z 12 kwietnia 2017 r.)

Portal Oświatowy: https://www.portaloswiatowy.pl/

Dodano: 23 kwietnia 2017

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel