Nowe wytyczne dotyczące wycieczek szkolnych

Dodano: 7 czerwca 2018
Wycieczki szkolne

W nowym rozporządzeniu odstąpiono od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły – w tym roku szkolnym przewidziano jednak możliwość wyznaczenia na kierownika także inną niż pedagogiczną osobę pełnoletnią.

Tylko nauczyciel kierownikiem wycieczki

W nowym rozporządzeniu odstąpiono od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły. Dotychczasową możliwość wyznaczenia przez dyrektora szkoły innej osoby spełniającej określone warunki (tj. osoby, która ma ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, posiadanie stopnia instruktora harcerskiego oraz uprawnień przewodnika turystycznego, przodownika, instruktora turystyki kwalifikowanej pilota wycieczek, stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu) uchylono, gdyż brak jest obecnie stosownych uregulowań w obowiązujących przepisach.

O planowanych zmianach pisaliśmy już w artykule Wkrótce zmiany w organizacji wycieczek – jest projekt rozporządzenia >>

Kierownikiem wycieczki może więc być tylko pracownik pedagogiczny szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Ramka W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor szkoły może jednak wyznaczyć na kierownika wycieczki inną niż pracownik pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (§ 13 ww. rozporządzenia).

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. poz. 1055).
Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel