Doradztwo zawodowe od 1 września 2018 r.

Dodano: 5 czerwca 2018
Doradztwo zawodowe od września 2018 r.

Doradztwo zawodowe już od przedszkola – tak przewiduje projekt rozporządzenia z 24 maja 2018 r. Sprawdzamy, co jeszcze przyniesie nowe rozporządzenie.

Doradztwo w przedszkolu i w szkole podstawowej

Dzięki preorientacji zawodowej realizowanej w przedszkolu dziecko nauczy się m.in. określać, co lubi robić, opowiadać o sobie i o tym, kim chciałoby zostać, dowie się, czym są zainteresowania zawodowe. W trakcie zajęć w przedszkolu pozna nazwy zawodów wykonywanych przez osoby z jego najbliższego otoczenia oraz nazwy przedmiotów i narzędzi wykorzystywanych w trakcie pracy.

Konieczność realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkoły podstawowej wynika z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określonej w rozporządzeniu MEN z 14 lutego 2017 r. W trakcie realizacji orientacji zawodowej uczeń zdobędzie wiedzę o kolejnych zawodach, nauczy się rozpoznawać i określać własne zainteresowania oraz opowiadać o nich innym.

Zajęcia i działania związane z doradztwem zawodnym poprowadzą:

1) w przedszkolu – nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy lub psycholodzy,

2) w klasach I–VI szkoły podstawowej – nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, doradcy zawodowi, pedagodzy lub psycholodzy,

3) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum – doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego określone w rozporządzaniu MEN z 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575) oraz nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, pedagodzy lub psycholodzy,

4) w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej oraz w szkołach dla dorosłych – nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, doradcy zawodowi, pedagodzy lub psycholodzy.

Do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Formy doradztwa zawodowego

W projektowanym rozporządzeniu wskazano formy, w jakich może być realizowane doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową,
  • orientację zawodową,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach),
  • zajęcia z wychowawcą,
  • działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, w tym np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze u pracodawców, lub w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

W projektowanym rozporządzaniu sprecyzowano, jakie elementy powinien zawierać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej „WSDZ”, który jest elementem procesu wychowawczego szkoły i stanowi część statutu szkoły. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że WSDZ określa ogólne cele i działania związane realizacją doradztwa zawodowego oraz partnerów tych działań. Na podstawie WSDZ będzie opracowywany szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny, którego zawartość określa § 7 ust. 2 projektowanego rozporządzenia.

Konieczność opracowywania programu realizacji WSDZ na dany rok szkolny ma umożliwić jego coroczną aktualizację w celu uwzględnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły oraz realizatorów zaplanowanych działań, zarówno tych pracujących w danej szkole, jak i w instytucjach czy placówkach we współpracy, z którymi realizowane będą działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Zadania doradców zawodowych – przeniesione do nowego rozporządzenia

Część zadań doradcy zawodowego określona w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 projektowanego rozporządzenia była dotychczas ujęta w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z założeniem projektowane rozporządzenie określa możliwe formy realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego bezpośrednio związane z realizacją tych form zostały przeniesione do projektowanego rozporządzenia. Natomiast zadania związane z realizacją doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu pozostały w rozporządzaniu MEN 9 sierpnia 2017 r. Działania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MEN z 9 sierpnia 2017 r., zasadniczo pozostają bez zmian, i będą nadal prowadzone tak jak dotychczas.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2018 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego (projekt z 24 maja 2018 r.).

Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel