MEN: 1 września 2020 r. uczniowie wrócą do szkolnych ławek

Dodano: 5 sierpnia 2020
1 września uczniowie wrócą do szkolnych ławek

Minister Edukacji Narodowej poinformował o działaniach podejmowanych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/20201. MEN zapowiedział trzy warianty funkcjonowania szkół, a GIS wydał wytyczne sanitarne.

Zajęcia: tradycyjne, hybrydowe i zdalne

Minister Edukacji Narodowej zapowiedział, że od nowego roku szkolnego szkoły będą mogły funkcjonować w trzech wariantach:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia: w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie, obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa): dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne: dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Należy rozpocząć prace nad regulaminami….

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

Przed rozpoczęciem pracy należy jednak zapoznać się z wytycznymi sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej mającymi zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

… i oczekiwać nowych przepisów

MEN poinformował także, że trwają prace nad przygotowaniem aktów prawnych , które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia:

  • Nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, polegająca na wprowadzeniu możliwości zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów (zob. ww. warianty): dyrektor będzie mógł  podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
  • Zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
  • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Zostaną określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Pod koniec sierpnia zostaną również opublikowane materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w warunkach epidemii od początku roku szkolnego 2020/2021.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel