Jest już projekt rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego

Dodano: 23 marca 2018
Awans zawodowy nauczyciela

7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji stażu, doprecyzowanie obowiązków opiekuna, badanie miękkich predyspozycji do wykonywania zawodu – to tylko niektóre zmiany w awansie zawodowym. Sprawdzamy wszystkie nowości!

Krótszy czas na złożenie sprawozdania, termin poprawienia planu

Projekt rozporządzenia zakłada skrócenie czasu na złożenie sprawozdania z realizacji stażu z 30 do 7 dni. Jednocześnie nadal dyrektor szkoły będzie miał 21 dni na dokonanie oceny.

Obecnie dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego i zobligować do jego poprawienia, jednak brak jest terminu zarówno na poprawę planu, jak i jego zatwierdzenie po zmianach. Od 1 września 2018 r. nauczyciel będzie musiał poprawić planu rozwoju zawodowego w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni, a dyrektor poprawiony projekt planu zatwierdzi w ciągu 7 dni od dnia jego przedłożenia. Przepisy doprecyzują także, że powyższą procedurę stosuje się w przypadku zmiany miejsca pracy przez nauczyciela (§3 projektu rozporządzenia).

Zadania nauczyciel odbywającego staż 

Projekt rozporządzenia określa zadania nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, które powinny zostać zrealizowane w okresie stażu, a także wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego. Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych, w przypadku:

 • nauczyciela stażysty – co najmniej jednych dla nauczycieli szkoły;
 • nauczyciela kontraktowego – co najmniej dwóch dla nauczycieli szkoły, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela;
 • nauczyciela mianowanego – co najmniej trzech dla nauczycieli, w tym z innych szkół, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§6 – §8 projektu rozporządzenia).

Obowiązki opiekuna stażu

Opiekun stażu w ciągu 7 dni od jego zakończenia będzie przedkładał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (§5 projektu rozporządzenia). Ma to związek z odejściem od opracowywania oceny dorobku zawodowego w miejsce oceny pracy.

Dodatkowo mają zostać określone obowiązki opiekuna stażu:

 1. współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznanie nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 2. współpraca z nauczycielem odbywającym staż w tworzeniu planu rozwoju zawodowego;
 3. dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
 4. inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania nowych wyzwań zawodowych;
 5. wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
 6. umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż uczestniczenie w prowadzonych przez siebie zajęciach, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu;
 7. obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu;
 8. doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.

Określenie obowiązków opiekuna stażu ma zarówno podkreślić doniosłość pełnionej funkcji, jak i ułatwić dyrektorowi ocenę pracy nauczyciela, który ją pełni.

Mniej obszerna dokumentacja

Projekt rozporządzenia określa nowy zakres dokumentacji składanej w postępowaniu na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Dokumentacja będzie mniej obszerna, zwłaszcza dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, ponieważ zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, nauczyciel dokona tylko dwóch. Zrezygnowano także z obowiązku załączania analizy przypadku. Co istotne, w przypadku nauczycieli, których okres stażu wydłuży się ze względu na niepozostawanie w stosunku pracy lub nieobecności, dyrektor szkoły będzie zobligowany do odnotowania w zaświadczeniu przyczyny wydłużenia stażu wraz z podstawą prawną i datami odpowiednio niepozostawania w stosunku pracy lub nieobecności w pracy nauczyciela. Jednocześnie nauczyciel, który zmienił miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach, nie będzie musiał składać już kilku zaświadczeń.

Jeden ekspert nauczający tego samego przedmiotu co nauczyciel ubiegający się o awans

W komisji na mianowanego i dyplomowanego będą brali udział eksperci, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony. Jednocześnie co najmniej jeden ekspert, w miarę możliwości, powinien nauczać tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.

Egzamin na kontraktowego zbada miękkie predyspozycje do wykonywania zawodu

Dyrektor powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego będzie musiał zapewnić w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej. Udział takiej osoby w komisjach egzaminacyjnych ma przyczynić się do zobiektywizowania oceny nauczyciela, zwłaszcza w zakresie jego tzw. umiejętności miękkich i przydatności do zawodu nauczyciela.

Praktyczne zadania w czasie egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej

Nauczyciel ubiegający się stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego będzie musiał zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie praktycznej:

 • zaproponować rozwiązanie problemu związanego z pełnionymi obowiązkami, z uwzględnieniem praktyki szkolnej i aktualnej wiedzy oraz obowiązujących przepisów,
 • wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie musiał m.in. wykazać się umiejętnością analizy wskazanego przez komisję przypadku związanego z pracą nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i określi cele dalszej pracy i własnego rozwoju.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r., wraz ze zmianami w Karcie Nauczyciela dotyczącymi awansu zawodowego. Jednakże do postępowań wszczętych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będzie trzeba stosować przepisy dotychczasowe tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393).
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (projekt z dnia 19 marca 2018 r.).
Opracowanie: Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel