dostosowanie programu

IPET dla ucznia słabowidzącego

Uczniowie słabowidzący są bardzo różnorodną grupą. Ich możliwości widzenia znacznie się różnią w zależności od zakresu uszkodzenia narządu wzroku. Dzieci słabowidzące z obniżoną ostrością wzroku będą miały trudność w spostrzeganiu małych przedmiotów, szczegółów występujących u większych elementów. Uczniowie słabowidzący z ograniczonym polem widzenia mają utrudniony odbiór przestrzeni, co wpływa na małą orientację przestrzenną i może prowadzić do obniżenia poziomu poczucie bezpieczeństwa. Wielu uczniów słabowidzących ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową, wpływa to na obniżone tempo pracy i zmniejszoną precyzję czynności praktycznych.

IPET może być bardzo obszernym dokumentem, w którym wpisane są wszystkie treści wymagane prawnie, lub może składać się z głównego dokumentu i załączników. Zapis z załącznikami został zaproponowany w podanym przykładzie. Do programu dodano pełny opis wybranych załączników: dostosowanie programu, dostosowanie wymagań. Każdy z załączników odnoszący się do poszczególnych przedmiotów opracowywany jest przez specjalistów posiadających kwalifikacje do ich nauczania. W taki sam sposób może być opisana działalność rewalidacyjna oraz prowadzona w ramach zajęć specjalistycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. dydaktyczno-wychowawczych. W zaproponowanym IPET został wpisany program zajęć rewalidacji, który możne stanowić także załącznik do programu.   Zgodnie z zapisami prawa – Rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. – nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek opracować program. Może on być wpisany bezpośrednio w program lub stanowić do niego załącznik (§ 11).

IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Zamieszczony IPET jest propozycją opartą na zmianach w prawie, wprowadzonych z dniem 1 września 2017 roku. Zaproponowana struktura programu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy.

IPET może być bardzo obszernym dokumentem, w którym wpisane są wszystkie treści wymagane prawnie, lub może składać się z głównego dokumentu i załączników. Zapis z załącznikami został zaproponowany w podanym przykładzie. Do programu dodano pełny opis wybranych załączników: dostosowanie programu, dostosowanie wymagań. Każdy z załączników odnoszący się do poszczególnych przedmiotów opracowywany jest przez specjalistów posiadających kwalifikacje do ich nauczania. W taki sam sposób może być opisana działalność rewalidacyjna oraz prowadzona w ramach zajęć specjalistycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. dydaktyczno-wychowawczych. W zaproponowanym IPET został wpisany program zajęć rewalidacji, który możne stanowić także załącznik do programu.   Zgodnie z zapisami prawa – Rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. – nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek opracować program. Może on być wpisany bezpośrednio w program lub stanowić do niego załącznik (§ 11).
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel