Jak uzupełniać dzienniki lekcyjne w czasie strajku

Bożena Winczewska

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 18 kwietnia 2019
wypełnianie dziennika lekcyjnego w czasie strajku

W czasie strajku nauczycieli zapisy w dziennikach lekcyjnych powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że nauczyciele nie prowadzą zajęć, nie ma zastosowania § 8 ust. 3 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Przepisy o przeprowadzaniu strajku

Strajk polega na powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy (art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy (art. 20 ust. 1 ustawy). W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy (art. 23 ust. 2 ustawy).

Odpowiednie zapisy w dokumentacji

Decyzja o udziale w strajku jest sprawą indywidualną każdego pracownika. Strajkujący nauczyciele muszą stawić się do pracy i przebywać na terenie szkoły. Osoby przystępujące do strajku nie wykonują w czasie jego trwania żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy. To, że strajkują powinno być jednak odpowiednio oznaczone w dokumentach. Nauczyciele, którzy przystąpili do strajku nie prowadzą zajęć, więc w dziennikach lekcyjnych nie mogą być wpisywane tematy zajęć edukacyjnych ani odnotowana obecność uczniów na tych zajęciach. Nie mogą także składać podpisu w dziennikach, bo robią to wtedy, gdy potwierdzają podpisem przeprowadzenie zajęć.

W miejscu przeznaczonym na wpisanie tematów przeprowadzonych zajęć edukacyjnych należy umieścić zapis o braku ich realizacji z powodu strajku z jednoczesną informacją o realizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów. 

Dyrektor decyduje o sposobie prowadzenia dzienników w czasie strajku

Przepisy nie określają, jak prowadzić dokumentację w sytuacji, gdy nauczyciele z powodu strajku zaprzestali realizacji zajęć edukacyjnych. O sposobie prowadzenia dzienników lekcyjnych w tej szczególnej sytuacji powinien zadecydować dyrektor. Może on zastosować takie same rozwiązania jak w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych w szkole albo ustawowych przerw w pracy szkoły z powodu ferii lub przerw świątecznych. Inne zajęcia niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego, w tym zajęcia opiekuńcze dla uczniów powinny być wpisywane do dzienników innych zajęć.

Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej takie dzienniki należy prowadzić w szkole. Zostaną do nich wpisane imiona i nazwiska uczniów, którzy przychodzą do szkoły, daty i tematy przeprowadzonych z nimi zajęć, liczba godzin tych zajęć oraz odnotowana zostanie ich obecność. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel powinien potwierdzać podpisem (§ 11 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.). Za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w szkole odpowiada dyrektor szkoły (§ 26 rozporządzenia).  

Dyrektor szkoły, jako kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku (art. 21 ust. 1 ustawy 23 maja 1991 r.).

Według MEN...

... szkoły nie można zamknąć z powodu strajku, nawet, jeśli dyrektor zawiadomi rodziców. Zarówno on, jak i organ prowadzący szkołę, mają obowiązek zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku. Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy. Odwołanie zajęć jest możliwe jedynie w nielicznych przypadkach, wymienionych w rozporządzeniu MENiS z 31 grudnia 2002 r. (§ 18 rozporządzenia).

Bożena Winczewska
Dodano: 18 kwietnia 2019

Autor: Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, specjalista prawa oświatowego

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel