Konsekwencje nieobecności na sierpniowej radzie pedagogicznej

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 9 sierpnia 2018
f8ba2fce97c5c908ccd3fc51c32c9dc13bb8d9bd-xlarge (1)

Nauczyciel może być zobowiązany do udziału w sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej. Jednak często zdarza się, że nauczyciele w tym czasie przebywają jeszcze na wakacyjnych wyjazdach. Sprawdzamy, kiedy dyrektor może wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec nauczyciela nieobecnego na radzie.

Praca w czasie wakacji – w określonych sytuacjach

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

  • przeprowadzania egzaminów,
  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
  • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Powyższe czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni (art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Obowiązek udziału w posiedzeniach rady

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb (art. 69 ust. 3 i 5 ustawy Prawo oświatowe).

Powyższe oznacza, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole są członkami rady pedagogicznej. Rodzi to obowiązek udziału w jej posiedzeniach, co realizowane jest w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, zaliczanych do czasu pracy nauczyciela (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Dyrektor może więc zobowiązać wszystkich nauczycieli do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej organizowanym przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ewentualna zgoda na usprawiedliwienie nieobecności nauczyciela należy do uznaniowej decyzji dyrektora szkoły. Jeżeli dyrektor uzna nieobecność nauczyciela za nieusprawiedliwioną, może wyciągnąć konsekwencje służbowe.
Dariusz Dwojewski
Dodano: 9 sierpnia 2018

Autor: Dariusz Dwojewski

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel