Preorientacja zawodowa w przedszkolu – zasady organizacji

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 10 października 2018
preorientacja zawodowa w przedszkolu

Działania dotyczące preorientacji zawodowej w przedszkolu powinny być podejmowane w toku realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – nie trzeba więc opracowywać odrębnego programu. Podpowiadamy, jak włączać treści z zakresu preorientacji zawodowej w podstawę programową.

Jakie zadanie ma wprowadzenie preorientacji zawodowej

Zadaniem preorientacji zawodowej na etapie edukacji przedszkolnej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Tak wskazuje § 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego – w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

Przedszkola nie muszą opracowywać programu

W szkołach, na każdy rok szkolny, opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe (§ 5 ww. rozporządzenia). Art. 89 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe dotyczy zawartości statutu szkoły, czyli wskazuje, że statut ten powinien zawierać m.in. organizację systemu doradztwa zawodowego. Przepis ten nie dotyczy jednak przedszkoli.

Przedszkola nie muszą opracowywać programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, bowiem ustawa nie obliguje ich do organizowania doradztwa zawodowego.

Jak przekazywać treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego

Obszar

Dziecko

Poznanie siebie

 • określa, co lubi robić i co robi dobrze
 • podaje przykłady różnych zainteresowań
 • podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych

Świat zawodów i rynek pracy

 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie
 • wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy, takie jak np. wyjście na zakupy czy do teatru
 • podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • opowiada o sobie w grupie rówieśniczej

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 • nazywa etapy edukacji – bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej
 • nazywa czynności, których lubi się uczyć

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 • opowiada, kim chciałoby zostać
 • na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).
Dodano: 10 października 2018

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel