Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 19 czerwca 2019
Ocena pracy nauczyciela nowelizacja Karty Nauczyciela 1 września 2019 r

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie Karty Nauczyciela przewiduje ważne zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. Sprawdź, co zmieni się 1 września 2019 r.

Ustawa z 13 czerwca 2019 r.  o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw została przekazana do Senatu. Nowelizacja przewiduje ważne zmiany w ocenie pracy – część z nich oznacza powrót do regulacji obowiązujących przed 1 września 2018 r.

Koniec z obowiązkiem dokonywania oceny okresowej

Po wejściu w życie nowelizacji Karty Nauczyciela dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty), organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców. Oceny będzie można dokonać w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.

Nowelizacja Karty Nauczyciela znosi obligatoryjność dokonywania oceny pracy nauczycieli co pięć lat.

Rezygnacja określania kryteriów oceny pracy w rozporządzeniu

Od 1 września 2019 r. ocena pracy nauczyciela ma być dokonywana na podstawie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z proponowanym art. 6a ust. 1e ocena pracy nauczyciela będzie dotyczyła stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe. Ocena dyrektora szkoły będzie natomiast dotyczyła realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 Karty Nauczyciela oraz w art. 68 ust. 1 oraz ust. 5-6 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli dyrektor prowadzi także zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ocena uwzględni także kryteria przewidziane dla nauczycieli.

Przywrócenie oceny dorobku zawodowego

Dyrektor szkoły nie będzie ustalał oceny pracy nauczycieli kończących staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Nowelizacja przywraca ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Projekt oceny dorobku zawodowego będzie opracowywał opiekun stażu.

Powrót do poprzednich regulacji oznacza rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego.

Ocena bardzo dobra zostaje

Mimo że projekt ustawy o nowelizacji Karty Nauczyciela z 5 czerwca 2019 r. przewidywał zastąpienie czterostopniowej skali ocen skalą trzystopniową (rezygnacja z oceny bardzo dobrej), ustawa uchwalona przez Sejm 13 czerwca 2019 r. nie zawiera przepisu uchylającego art. 6a ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Opinia rodziców nadal obligatoryjna

Nowelizacja nie przewiduje rezygnacji z obowiązku zasięgnięcia opinii rady rodziców. Tak jak obecnie obowiązek ten nie będzie dotyczył szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Rada rodziców będzie miała na wyrażenie opinii 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela.

Źródło:

Opracowanie: Marta Wysocka
Dodano: 19 czerwca 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel