Nowe przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego – co zmieni nowelizacja Karty Nauczyciela

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 17 czerwca 2019
Nowelizacja Karty Nauczyciela Kara dyscyplinarna

Planowana nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadzi modyfikacje przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Nauczyciel, który popełni czyn naruszający prawa i dobro dziecka nie będzie mógł zostać za ukarany karą porządkową, a dyrektor będzie miał obowiązek zawiadomienia o zdarzeniu rzecznika dyscyplinarnego. Co jeszcze się zmieni?

Zmiana przepisów dotyczących Karty Nauczyciela ograniczy przypadki, w których nauczyciele dopuszczający się czynów uchybiających godność zawodu nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela unikają odpowiedzialności dyscyplinarnej dzięki obchodzeniu przepisów lub wskutek przedawnienia.

1. Wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje dodanie art. 75 ust. 2a w brzmieniu: Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

Oznacza to, że dyrektor nie będzie mógł wymierzyć kary porządkowej nauczycielowi, który dopuścił się czynów związanych m.in. z niezapewnieniem uczniom bezpieczeństwa czy naruszenia jego godności osobistej lub nietykalności cielesnej.

Po wejściu w życie nowych przepisów nauczyciel, który dopuścił się poważnego uchybienia naruszającego prawa dziecka nie będzie mógł zostać ukarany karą porządkową.

Ponadto na dyrektora szkoły oraz na organ prowadzący nałożono obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o czynie podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu.

2. Wymierzenie kary porządkowej nie wyklucza pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej

Istotną zmianą wprowadzoną do Karty Nauczyciela jest nowelizacja art. 85 ust. 4 pkt 2, art. 85b ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 85j w ust. 5 w pkt 3 lit. a, które nie będą już wykluczały możliwości prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, gdy czyn ten narusza prawa i dobro dziecka.

Jeżeli więc, mimo wskazania, że naruszenie praw i dóbr dziecka nie może być karane karą porządkową, dyrektor nałoży taką karę, nie będzie ona podstawą do uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej i zastosowania kary nagany z ostrzeżeniem, zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania albo wydalenia z zawodu nauczyciela.

Dodanie do Karty Nauczyciela art. 75 ust. 2a oraz zmiana art. 85 ust. 4 pkt 2 i art. 85b ust. 2 pkt c stanowi odpowiedź na sygnalizowany przez Rzecznika Praw Dziecka problem obchodzenia przepisów prawa w celu uniknięcia przez nauczycieli odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie wymierzenie nauczycielowi kary porządkowej w przypadku poważnego przewinienia uchybienia godności zawodu lub obowiązkom przewidzianym w Karcie Nauczyciela uniemożliwia bowiem ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną.

3. Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Znowelizowana Karta Nauczyciela będzie zawierała art. 85o ust. 7, który rozszerza katalog sytuacji, w których nie dochodzi do przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.

Od 1 września 2019 r. postępowanie dyscyplinarne będzie mogło być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka.

W obecnym stanie prawnym postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. Do wyjątków zasady należą:

  • sprawy dotyczące popełnienia czyn o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, wówczas przedawnienie nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 24 lat;
  • sytuacje, gdy nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, wówczas bieg trzymiesięcznego terminu, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy,
  • sytuacje, w których postępowanie dyscyplinarne w terminie wszczęto, lecz nie ukończono go przed upływem 3 lat od popełnienia czynu, wówczas karalność czynu ustaje dopiero z upływem 5 lat od dnia popełnienia czynu.

W praktyce oznacza to, że nauczyciele dopuszczający się takich czynów jak np. stosowanie przemocy fizycznej, często unikają odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu przedawnienia.

Nowe przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wchodzą w życie 1 września 2019 r.

Źródło:

Opracowanie: Marta Wysocka
Dodano: 17 czerwca 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel