Czy w punkcie przedszkolnym trzeba udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 27 lipca 2018
a4b5961f67e213fbdfb9ecb61271e4f9d1418e6d-xlarge

W punkcie przedszkolnym nie trzeba udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ rozporządzenia regulującego tę kwestię nie stosuje się w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, czyli w punktach przedszkolnych oraz zespołach wychowania przedszkolnego. Sprawdzamy, w jaki sposób w tych placówkach organizuje się wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja pracy określa zakres współpracy ze specjalistami

Organ prowadzący punkt przedszkolny jest zobowiązany, by w organizacji jego pracy określić m.in. zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia związany ze współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę. Nauczyciele powinni więc współpracować ze specjalistami udzielającymi dzieciom pomocy logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi muszą posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Od 1 września 2018 r. wszyscy nauczyciele w punkcie przedszkolnym muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym są zobowiązani do realizowania programu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową określoną w;

  • rozporządzeniu MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – tylko w określonych placówkach

Zasady organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. obowiązują w publicznych:

  • przedszkolach,
  • oddziałach przedszkolnych,
  • szkołach,
  • placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniska młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  • placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowe ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Katalog ten ma charakter enumeratywny, tj. zamknięty, co oznacza, że niewymienione w nim podmioty nie mają obowiązku organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wanda Pakulniewicz
Dodano: 27 lipca 2018

Autor: Wanda Pakulniewicz

Tematyka

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel