Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Dodano: 14 stycznia 2019
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Określenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty oraz nauczycieli prowadzących zajęcia resocjalizacyjne lub socjoterapeutyczne - to tylko niektóre zmiany w projekcie rozporządzenia. Sprawdź szczegóły.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), polegających na przekształceniu placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centra kształcenia zawodowego oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w szkoły polskie.

Co wprowadza projekt?

Dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego od 1 września 2019 r. staną się centrami kształcenia zawodowego.

Uporządkowano i uaktualniono wymagania kwalifikacyjne obowiązujące obecnie w zakresie dotyczącym:

- terminologii zawartej w słowniczku, dotyczącej studiów,

- kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego przez osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne (§ 1 pkt 10 projektu rozporządzenia);

- nauczycieli prowadzących zajęcia resocjalizacyjne lub socjoterapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4. Wobec nauczycieli prowadzących ww. zajęcia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone w § 16 ust. 2 rozporządzenia dla nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (§ 1 pkt 11 projektu rozporządzenia). Analogiczne wymagania odnoszą się do osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4;

- nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, i schroniskach dla nieletnich, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia;

- nauczycieli języków obcych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy;

- kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa.

Projektowane zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.

Projektowane zmiany rozporządzenia wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 i § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.
Źródło:

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji: www.rcl.gov.pl

Wprowadziła: Paulina Stanek

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel