Wyprawka szkolna 2019 – dla kogo i w jakiej kwocie

Dodano: 17 maja 2019
wyprawka szkolna 2019

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziano pomoc dla uczniów w formie dofinansowania do podręczników i materiałów edukacyjnych. W projekcie rozporządzenia planowanych jest kilka zmian w stosunku do roku poprzedniego – sprawdzamy, czego dotyczą zmiany.

Dofinansowanie do podręczników i materiałów edukacyjnych – dla kogo

Opublikowany projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uwzględnia rozszerzenie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. Określa szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” został rozszerzony o osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu dotyczy:

1)  podręczników do kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych – obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego LO, klas I–III dotychczasowego LO prowadzonych w czteroletnim LO, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

2)  podręczników do kształcenia w zawodach – obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

3)  materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wprowadzono podział, który wprost określa, jakim uczniom przysługuje pomoc finansowa na zakup podręcznika do kształcenia w zawodach albo na materiał edukacyjny do kształcenia zawodowego.  

Tryb ubiegania się o przyznanie pomocy

Kwota dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. nie ulega zmianie w porównaniu z latami 2013-2018. Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletnich uczniów albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły jest obowiązany do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych

Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel