Są już nowe przepisy dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 31 stycznia 2019
doskonalenie zawodowe nauczycieli zmiana przepisów 2019

Nowe przepisy w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli miały wejść w życie 1 stycznia 2019 r., jednak weszły dopiero 24 stycznia 2019 r. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie dofinansowania doradztwa metodycznego. Sprawdzamy szczegóły.

Co obejmuje nowe rozporządzenie

Rozporządzenie MEN z 18 stycznia 2019 r. reguluje m.in. takie kwestie jak:

a)  formy doskonalenia nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b)  rodzaje kosztów, które mogą być w części lub w całości pokrywane ze środków wyodrębnianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c)  zasady określania form dofinansowania w danej szkole

(§ 2 oraz § 4-7 ww. rozporządzenia).

Inaczej finansowane doradztwo metodyczne

Z listy form doskonalenia, które mogą być dofinansowane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki usunięta została organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego. Związane jest to ze zmianą – środki na organizację doradztwa metodycznego mają być wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie. Wojewoda ma udzielać JST, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Co z doradcami zatrudnionymi przed 1 stycznia 2019 r.

Przepisy przejściowe umożliwiają finansowanie ze środków wojewody także kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym JST powierzyła zadania doradcy przed 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone (art. 143 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

Rozporządzenie obowiązuje od 24 stycznia 2019 r., ale od 30 czerwca 2019 r. w życie wejdą przepisy, które obligują (§ 6 i § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia):
  • kuratora oświaty – by na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego określił na każdy rok szkolny potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • organ prowadzący – by na każdy rok budżetowy opracował plan  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek w województwie określonym przez kuratora oświaty.
  • Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) – art. 143.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136).
Michał Kowalski
Dodano: 31 stycznia 2019

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel