Przeciwdziałanie narkomanii - będą zmiany w rozporządzeniu

Dodano: 11 października 2017
Przeciwdziałanie narkomanii

W projekcie rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie zwrócono uwagę na zagrożenia związane z dopalaczami. W związku z tym uzupełnienia będzie wymagać program wychowawczo-profilaktyczny w szkole.

3 nowości w projekcie

Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

1) podstawę do działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii stanowi odpowiednia część Narodowego Programu Zdrowia obejmująca Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (dostosowanie § 5 ust. 3 pkt 1 i § 7 ust. 6 w związku z wejściem w życie ustawy o zdrowiu publicznym, na mocy której dokonano zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii),

2) zwrócenie uwagi na rozwój psychospołeczny ucznia lub wychowanka i kształtowanie postaw poprzez jego udział w działaniach z zakresu wolontariatu, w życiu społecznym oraz angażowanie się w działalność organizacji społecznych,

3) konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem środków zastępczych (tzw. dopalaczy), które mają zapewnić, że diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, uwzględni także zagrożenia związane z używaniem dopalaczy, a skuteczne działania profilaktyczne w szkole i placówce będą podejmowane we współpracy z państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi lub Policją.

Rozbudowano dotychczasową regulację dotyczącą diagnozy, która stanowi podstawę do podejmowania działań dotyczących uczniów lub wychowanków, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki w zakresie uregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, wskazując, że diagnoza w każdym roku szkolnym powinna być przygotowana w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego – tak aby termin ten był spójny z 30-dniowym terminem jaki przewiduje art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego.

Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (projekt z 5 października 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel