Od 1 września pensum niektórych nauczycieli przedszkoli określi organ prowadzący

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 9 lipca 2019
Dziennik zajęć przedszkola w wakacje

Już 1 września 2018 r. wejdzie w życie zmiana przepisów dotyczących wymiaru pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Obecnie tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli publicznych przedszkoli i innych publicznych placówek przedszkolnych określa art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w tabeli w lp. 1 i 2. Wymiar ten jest uzależniony od wieku dzieci:

  • w przypadku nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi on 22 godziny tygodniowo,
  • w przypadku nauczycieli pracujących z grupami dzieci młodszych wynosi on 25 godzin tygodniowo.

Ustawa nie rozstrzyga natomiast, jaki wymiar godzin zajęć powinni realizować nauczyciele pracujący z dziećmi w tzw. grupach mieszanych. Kwestia ta była dotychczas w różny sposób rozwiązywana przez poszczególne organy prowadzące, jednak ustawodawca uznał, że powinna zostać uregulowana na poziomie ustawy.

W związku z powyższym, do art. 43 ust. 7 pkt 3 dodano lit. c) w brzmieniu:  nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

Pensum nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, którzy pracują z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze od 1 września 2019 r. będzie określane przez organ prowadzący.
Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) - art. 6 pkt 14 lit d.
Dodano: 9 lipca 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel