Nagrody dla nauczycieli będą przyznawane przez kuratorów oświaty

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 12 lutego 2020
Nagrody dla nauczycieli od kuratorów oświaty

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. MEN chce umożliwić kuratorów oświaty samodzielne przyznawanie nagród.  

Proponowane kryteria przyznawania nagród

Jeżeli projektowane rozporządzenie wejdzie w życie, nagroda będzie mogła być przyznana nauczycielowi, który:

 • przepracował w szkole co najmniej 2 lata; 
 • posiada wyróżniającą ocenę pracy; 
 • posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie: 
  • kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, lub
  • rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  • działań innowacyjnych, lub
  • pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  • współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  • działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalny

(§2 rozporządzenia MEN z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - po nowelizacji).

Nagroda nadal na wniosek dyrektora szkoły…

Co do zasady wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:

 1. dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
 2. organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

Nagrody zaś, tak jak obecnie, mają być przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§6 i §7 rozporządzenia MEN z 10 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli).

… oraz z inicjatywy kuratora oświaty

Zmiana rozporządzenia ma polegać na tym przede wszystkim, że kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł  z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w §2 ww. rozporządzenia, i nie będzie ograniczony terminem 14 października. Oznacza to, że taka nagroda będzie mogła zostać przyznana w każdym czasie.

… który doceni pracę najbardziej zaangażowanych

Propozycja wprowadzenia nowego rozwiązania to odpowiedź na oczekiwania władz oświatowych, które dzięki poszerzeniu zakresu kompetencji będą mogły docenić pracę najbardziej zaangażowanych w ich ocenie nauczycieli.

Źródło:

Dodano: 12 lutego 2020

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel