Którym dzieciom trzeba zapewnić zajęcia w przedszkolu od 29 marca 2021 r.

Dodano: 27 marca 2021
Którym dzieciom trzeba zapewnić zajęcia w przedszkolu od 29 marca 2021 r.

Późnym wieczorem 26 marca 2021 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowe rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Ostatecznie w rozporządzeniu rozszerzono zapowiadany katalog dzieci, dla których dyrektorzy przedszkoli muszą od 29 marca 2021 r. zorganizować zajęcia w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z § 2 ust. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 maja zawieszone będzie funkcjonowanie:


 1. przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
 2. szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;
 3. szkół ponadpodstawowych;
 4. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 5. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 6. domów wczasów dziecięcych;
 7. szkolnych schronisk młodzieżowych.
W tych jednostkach systemu oświaty realizacja zadań ma odbywać się z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość lub innych sposobów (określonych przez dyrektora).

Przedszkola muszą jednak zorganizować zajęcia na wniosek rodziców dzieci:

 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonujących działania ratownicze,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej),
 • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi),
 • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

(§ 2 ust. ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 26 marca 2021 r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561). 

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel