Będzie dodatek dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym – ile wyniesie?

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 23 lipca 2019
Dodatek za wychowawswo w przedszkolu

MEN informuje, że zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przesądzi o prawie nauczycieli przedszkoli do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Okazuje się jednak, że gwarantowana wysokość dodatku w wysokości 300 zł, która będzie wprost wynikać z Karty Nauczyciela, nie dotyczy tej grupy nauczycieli. Dlaczego?

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada dodanie do § 5 w pkt 2 w lit. d, co oznacza, że nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym będą uprawnieni do dodatku funkcyjnego. Nie oznacza to jednak, że otrzymają oni dodatek, o którym mowa w art. 34a Karty Nauczyciela, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Proponowana zmiana spowoduje że sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym staje się odrębną funkcją od funkcji wychowawcy klasy.

300 zł tylko dla wychowawców klas

Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli, do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono m.in. sprawowanie funkcji:

  • wychowawcy klasy,
  • doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
  • opiekuna stażu.

Minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas będzie określać Karta Nauczyciela – nie może być to kwota niższa niż 300 zł. Regulacja ta nie będzie jednak dotyczyła nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym, ponieważ będzie to odrębna funkcja, która nie została wymieniona w Karcie Nauczyciela.

Wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli dodatkowej kategorii osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego powoduje wyłączenie nauczycieli przedszkoli spod regulacji gwarantujących otrzymywanie dodatku w wysokości 300 zł przez wychowawców klas.

Ile dostanie nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym?

Jak czytamy w  uzasadnieniu projektu rozporządzenia „Organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.”

Powyższe oznacza, że o wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkola zadecydują samorządy.

Nie każdy nauczyciel przedszkola otrzyma dodatek

Na koniec warto podkreślić, dodatek funkcyjny dla nauczycieli przedszkoli należy przyznać tylko tym nauczycielom, którym dyrektor powierzy sprawowanie opieki nad oddziałem.  Zgodnie bowiem z §12 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r., dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

Źródło:

Marta Wysocka
Dodano: 23 lipca 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel