3 formy pomocy dla uczniów dotkniętych żywiołami

Dodano: 13 lipca 2018
2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca br. reguluje zasady udzielania pomocy dla dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych żywiołami. Świadczenia będą przyznawane w 3 różnych formach, w tym zasiłek losowy, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne oraz zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne.

1.  Zasiłek  losowy

Pomoc finansowaw formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie przyznawana:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodziny poniosły w 2018 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu, które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek losowy będzie wynosił 500 zł albo 1.000 zł.

2.   Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne

Kolejną formę pomocy stanowią wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów, mające charakter pomocy interwencyjnej, świadczone jednorazowo na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia, albo pełnoletniego ucznia. Wyjazdy zorganizuje wojewoda we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wyjazdy będą realizowane w czasie ferii letnich lub w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z zapewnieniem prowadzenia zajęć. Pomoc dla uczniów w tej formie będzie finansowana w wysokości do 1.300 zł na jednego ucznia.

3.  Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne przeznaczone są w roku szkolnym 2018/2019 dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W celu zoptymalizowania środków niezbędnych na realizację pomocy w formie zajęć przewidziano, że gmina otrzyma na każde dziecko lub ucznia dotację w wysokości 500 zł.

Pomoc dla uczniów odbywać się będzie do 31 grudnia 2018 r., tak aby ostateczne rozliczenie i ewentualny zwrot otrzymanej dotacji mogły nastąpić do 31 stycznia 2019 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (projekt z 6 lipca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel