Od września jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Bożena Winczewska

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 29 maja 2017
Program wychowawczo-profilaktyczny od września 2017 r.

Od nowego roku szkolnego wchodzi obowiązek ustalenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. Sprawdź, co powinien zawierać program!

Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być opracowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Zamiast dwóch programów opisujących pracę wychowawczą i działania profilaktyczne szkoły musi powstać jeden dokument łączący te zadania.

Treści o charakterze wychowawczym…

Szkoła ma realizować program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Treści i działania o charakterze wychowawczym powinny być formułowane z uwzględnieniem definicji wychowania określonej w ustawie – Prawo oświatowe, według której jest to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Treści i działania o charakterze profilaktycznym powinny wynikać z przeprowadzonej przez szkołę diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.

Ustalenie i zatwierdzenie programu

Opracowany program wychowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną. O sposobie tego porozumienia i formie potwierdzenia decydują szkoły.

Podobnie jak dotychczas, jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Dodano: 29 maja 2017

Autor: Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, specjalista prawa oświatowego

Tematyka

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel