Pensum łączone – wynagrodzenie za doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe

Dodano: 3 października 2018
pensum łączone a godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

Zobowiązanie nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych i realizowania doraźnych zastępstw wiąże się z otrzymaniem odrębnego wynagrodzenia. Jak je obliczyć, gdy nauczyciel ma pensum łączone – podpowiadamy w artykule.

Godziny ponad pensum łączone to godziny ponadwymiarowe

Pensum łączone powinno określić się nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Jest to iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne.

Każda godzina zajęć realizowanych ponad tak ustalone pensum jest godziną ponadwymiarową (art. 35 ust. 2 i art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela).

Czy doraźne zastępstwa są wliczane do pensum łączonego

Odrębną kwestią pozostają godziny doraźnych zastępstw, które mogą być realizowane przez nauczyciela z innego pensum, w zależności od obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć zastępowanego nauczyciela. Doraźne zastępstwa nie są bowiem stałymi godzinami nauczyciela, lecz realizowane jedynie, gdy zajdzie potrzeba zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy.

Godzin doraźnych zastępstw nie wliczamy do pensum łączonego – rozliczamy je odrębnie (art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela).

Zasady wynagradzania określa organ prowadzący

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Jednocześnie, organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel, który realizuje godziny ponadwymiarowe w ramach pensum łączonego, za każdą zrealizowaną godzinę powinien otrzymać wynagrodzenie z uwzględnieniem obowiązującego go pensum. Jeżeli np. nauczyciel realizuje pensum łączone w wymiarze 20 godzin tygodniowo – za każdą godzinę ponadwymiarową powinien otrzymać wynagrodzenie w odniesieniu do tego pensum.

Dla rozliczania doraźnych zastępstw – podstawą jest regulamin wynagradzania

W przypadku realizacji godzin doraźnych zastępstw z innego pensum niż obowiązuje nauczyciela, podstawą do ustalenia wynagrodzenia będzie regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony przez organ prowadzący. W jego treści powinien znaleźć się zapis, czy za godziny doraźnych zastępstw w takiej sytuacji należy wypłacić wynagrodzenie ustalone dla pensum, w ramach którego jest realizowane zastępstwo czy pensum obowiązujące nauczyciela.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel