Jakie składniki wynagrodzenia nauczycieli będą pomniejszone za czas strajku

Dodano: 23 kwietnia 2019
wynagrodzenie nauczycieli za czas strajku

Za okres strajku wynagrodzenie nauczycielom nie przysługuje. W związku z tym należy dokonać potrącenia wynagrodzenia za dni, w których pracownik powstrzymywał się od świadczenia pracy w związku z udziałem w strajku. Czy potrącenie powinno dotyczyć także dodatków? Sprawdzamy w przepisach.

Wynagrodzenie tylko za pracę wykonaną

Według art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Istotą stosunku pracy jest więc świadczenie pracy w zamian za wynagrodzenie. Konsekwencją takiej a nie innej konstrukcji stosunku pracy jest zasada sformułowana w art. 80 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Istotą strajku jest powstrzymywanie się od świadczenia pracy, co oznacza, że za okres ten pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia jak za pracę wykonaną. Z kolei nie ma też przepisu, który wskazywałbym, że za okres strajku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przeciwnie ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowi wprost w art. 23 ust. 2, że w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Z powyższych przepisów wynika więc wprost, że nauczycielowi za okres strajku wynagrodzenie nie przysługuje. Należy więc dokonać potrącenia wynagrodzenia za okres strajku.

Kwotę do potrącenia należy wyliczyć jak w przypadku innych niepłatnych nieobecności

Aby obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym nauczyciel uczestniczył w akcji strajkowej, liczymy w sposób następujący:

  • Wynagrodzenie zasadnicze

Stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela dzielimy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego pensum. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego pensum zajęć ustalamy, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin danego nauczyciela przez współczynnik 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Opieramy się zatem na § 2 rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dla nauczyciela, którego pensum wynosi 18 godzin tygodniowo miesięczna liczba godzin zajęć do zrealizowania to 75.

W związku ze strajkiem nauczyciele nie zrealizują pełnego wymiaru miesięcznego pensum, co oznacza, że należne im wynagrodzenie powinno być pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn niezrealizowanych godzin oraz stawki za godzinę przeliczeniową danego nauczyciela. Za czas strajku nauczyciel nie otrzyma również wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizował.

Wypłata dodatków – określona w regulaminie

W regulaminach ustalanych przez poszczególne organy prowadzące znajdują się postanowienia odnoszące się do zachowania prawa lub braku uprawnienia do dodatku za okres, za który nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Zatem kwestię tę należy rozstrzygnąć z uwzględnieniem przepisów dotyczących danej szkoły (ustalonych przez organ prowadzący). Jeśli regulamin nie przewiduje zachowania prawa do dodatków za dni, w których nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia zasadniczego oznacza to, że za każdy dzień strajku nauczyciel nie tylko nie ma prawa do wynagrodzenia zasadniczego – potrącanego według wskazanych wyżej zasad, ale nie ma prawa także do pozostałych dodatków.

Zatem za każdy dzień, w którym dany nauczyciel strajkuje, należy potrącić mu nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także dodatki.
dr Patryk Kuzior

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel