Zmiana terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć

Dodano: 3 grudnia 2020
Zmiana dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wycjowawczych

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o ustaleniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w innych terminach niż ustalono we wrześniu.

Co do zasady – informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 30 września

Zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 • szkół podstawowych – do 8 dni;
 • liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;
 • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego – do 6 dni;
 • szkół specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • egzamin ósmoklasisty,
  • egzamin maturalny,
  • egzamin zawodowy;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie do dnia 30 września, a w przypadku ustalania dni wolnych, w których odbywa się egzamin zawodowy po dniu 30 września, dyrektor informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.

Ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych następuje po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 można zmienić terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z § 11ge rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku wprowadzenia takich zmian, dyrektor niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, o zmienionych w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 na rok szkolny 2020/2021 nie ulega zmianie.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel