Organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów oraz zasiłki losowe od września 2017 r.

Dodano: 19 lipca 2017
Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne

Ukazał się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Sprawdź, co wprowadza.

Pomoc finansowa w formie zasiłku losowego

Skorzystać z pomocy będą mogły dzieci realizujące w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), jeżeli ich rodziny poniosły w 2017 r. straty w wyniku żywiołu. Pomoc obejmie także dzieci i uczniów umieszczonych w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka, ale nie będzie dotyczyła dzieci i uczniów objętych instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej.

Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne

Drugą formą pomocy będą wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, mające charakter pomocy interwencyjnej, świadczone jednorazowo. Wyjazdy będą organizowane dla uczniów z rodzin, w których żywioł spowodował znaczne straty – warunkiem zakwalifikowania ucznia do wyjazdu będzie przyznanie zasiłku celowego w kwocie 3 000 zł, ewentualnie oświadczenie o stratach poniesionych w 2017 r. Wyjazdy będą organizowanie w trakcie ferii letnich, a w uzasadnionych przypadkach jeszcze w trakcie zajęć.

Uczestnicy wyjazdu powinni mieć zapewnione wsparcie specjalistów, m.in. psychologa, pedagoga lub terapeuty.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Trzecią formą pomocy wymienioną w projekcie rozporządzenia są zajęcia prowadzone na wniosek zainteresowanych osób, w przypadku posiadania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w kwocie 3 000 zł. Zajęcia będą organizowane na obszarze, w którym mieszkają dzieci i uczniowie dotknięci skutkami wystąpienia żywiołu. I w tym przypadku przewidziano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. W rozporządzeniu umożliwiono zlecanie organizacji takich zajęć organizacjom pozarządowym.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (projekt z 11 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Paulina Stanek

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel