Nowe wytyczne dotyczące bhp w szkole – poznaj projekt rozporządzenia

Dodano: 30 lipca 2018
Fotolia_103786104_Subscription_Monthly_XXL

Zapewnienie uczniom szafek na podręczniki, co najmniej 10-minutowe przerwy, a także uszczegółowienie przepisów na temat zawieszenia zajęć to tylko niektóre z nowych wytycznych zawartych w projekcie rozporządzenia o bhp. Przedstawiamy szczegóły.

4 nowe regulacje...

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Znalazły się w nim nowe regulacje dotyczące:

1)  Obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami – wzór rejestru został określony w załączniku nr 1, trzeba będzie w nim wpisywać m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły. Do prowadzenia rejestru dyrektor może upoważnić inną osobę.

2)  Obowiązku uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6. godzinie zajęć w danym dniu.

3)  Wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, gdyż długość przerw powinna być racjonalnie dostosowana do potrzeb społeczności szkolnej, np. umożliwiać spożycie drugiego śniadania i obiadu.

4)   Konieczności informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

... oraz 10 zmian w dotychczasowych przepisach

1)  Zmieniony został przepis dotyczący zapewnienia możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły – określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

2)  Rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej.

3)   Zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły – w czasie zimowych warunków atmosferycznych szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku, jak dotychczas.

4) Uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia – w przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia.

5)  Uszczegółowiono warunki dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią i nasłonecznieniem.

6)  Uszczegółowiono przepisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów, np. negatywne skutki zdarzeń atmosferycznych oraz przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.

7) Poszerzono zakres obowiązywania zasad zachowania bezpieczeństwa w przypadku korzystania z obszarów wodnych w ramach zajęć – będą one obowiązywać nie tylko w stosunku do wycieczek, ale także zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz imprez organizowanych przez szkołę, lub w których szkoła bierze udział. Wskazano obowiązek zapewnienia stałego nadzoru ratownika wodnego oraz ustawiczny nadzór opiekuna szkoły.

8)  Doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek – nie wolno korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów, burzy i deszczy nawalnych, jak również wchodzić na zamarznięte powierzchnie rzek, stawów.

9)  Wskazano warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.

10)  Określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego – sporządza się go w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (projekt z 18 lipca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel