Zasady ewidencjonowania zajęć opiekuńczych oraz frekwencji uczniów w czasie strajku

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 12 kwietnia 2019
dokumentowanie zajęć opiekuńczych

Przepisy nie regulują bezpośrednio, jak prowadzić dokumentację dotyczącą zajęć opiekuńczych w sytuacji strajku nauczycieli. Strajk powoduje zaprzestanie realizacji zajęć edukacyjnych w określonym czasie, do odwołania. Jednak w dzienniku lekcyjnym ta nadzwyczajna sytuacja powinna być odnotowana we wszystkich dniach objętych strajkiem.  

Obowiązkowe wpisy o realizacji zajęć opiekuńczych...

Sposób odnotowywania faktu nieprzeprowadzania zajęć edukacyjnych z powodu strajku może być analogiczny do tego, w jaki odnotowuje się w danej szkole inne przerwy w pracy szkoły (ferie zimowe, przerwy świąteczne). Dopuszczalne jest dokonywanie w dzienniku lekcyjnym, w miejscu na temat lekcji, wpisów informujących o braku realizacji zajęć dydaktycznych z powodu strajku jednocześnie z informacją o realizacji zajęć opiekuńczych. 

Nie ma uzasadnienia do wprowadzenia zmian do tygodniowego rozkładu zajęć, bo nie ma zajęć.  Nie ma zajęć, to nie jest odnotowywana obecność uczniów na zajęciach, tematy zajęć, itd., czyli nie ma zastosowania § 8 ust. 3 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, zgodnie z którym w dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się, m.in. obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

W przypadku stosowania dziennika elektronicznego należy rozpoznać jego możliwości techniczne i ustalić, na ile system elektroniczny przyjmie nietypowe wpisy i nie wygeneruje zbędnych/mylących/nieadekwatnych do sytuacji danych.

... w dzienniku innych zajęć

W świetle przepisów nieuzasadnione jest także odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym obecności uczniów korzystających z zajęć opiekuńczych. Moim zdaniem, dla zajęć opiekuńczych zorganizowanych na czas strajku można założyć dziennik innych zajęć , o którym mowa w § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia. Dziennik ten jest prowadzony, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania, m.in. działalności opiekuńczej.

Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem (§ 11 ust. 2). Dziennik innych zajęć nie musi być zakupiony na rynku druków szkolnych. Istotne są dane, a nie forma graficzna, więc można do tego celu wykorzystać zeszyt.

Konieczność dokumentowania obecności uczniów na zajęciach opiekuńczych zorganizowanych doraźnie w szkole (z powodu strajku) wynika także z faktu, że szkoła (a konkretnie dyrektor) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów pozostających pod opieką szkoły, bez względu na to, jaki charakter mają zajęcia.
Ponadto warto rozważyć, czy dziennik innych zajęć, założony na czas strajku, będzie stanowić podstawę do formalnego potwierdzenia wykonywania pracy przez nauczycieli w dniach strajku, a następnie ustalania ich prawa do wynagrodzenia, itp. Proponuję skonsultować tę kwestię z ekspertem od prawa pracy. Jeżeli tak, to prowadzony dotąd rejestr obecności dzieci na zajęciach opiekuńczych trzeba byłoby rozszerzyć co najmniej o podpisy nauczycieli potwierdzające realizację tych zajęć.
Wanda Pakulniewicz
Dodano: 12 kwietnia 2019

Autor: Wanda Pakulniewicz

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel