Nowe formularze świadectw szkolnych i e-legitymacje dla uczniów – sprawdź, jakie nowości przewidziano w dokumentacji szkolnej

Dodano: 15 maja 2018
plik dokumentów

Czekają nas zmiany w dokumentacji szkolnej. Jeszcze w tym roku szkolnym nauczyciele będą sporządzali świadectwa według nowych wzorów. Co więcej, w życie wejdą również nowe druki innych dokumentów szkolnych, a także e-legitymacje.

Nowe formularze świadectw

Jeszcze w tym roku szkolnym w życie ma wejść nowe rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych W projektowanym rozporządzeniu przewidziane zostały nowe wzory świadectw, które będą obowiązywały już w tym roku szkolnym, a mianowicie:

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły dla uczniów 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej.

Nowe formularze niosą ze sobą zmiany w treści świadectw. Otóż na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wprowadzona zostanie kategoria: „Inne zajęcia”. Ta część świadectwa została przeznaczona będzie na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę. Oprócz tego doprecyzowane zostaną zasady oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. W projekcie określono także, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.

Aktualizacja indeksów, arkuszy ocen i zaświadczeń egzaminacyjnych

W projekcie rozporządzenia przewidziano też nowe druki:

  • indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
  • arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych,
  • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (przy czym wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022),
  • zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
  • zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

E-legitymacje szkolne obok tradycyjnych

Interesującą nowością jest wprowadzenie – obok dotychczasowych papierowych legitymacji szkolnych i przedszkolnych - e-legitymacji. Na rewersie wzoru e-legitymacji ma znaleźć się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. E-legitymacja ma również stwarzać możliwość kodowania na niej dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Uwierzytelnianie świadectw według nowych zasad od 1 września

W przeważającym zakresie nowe rozporządzenie ma wejść w życie nazajutrz po ogłoszeniu a więc jeszcze w tym roku szkolnym. Niemniej jednak planowane jest również wprowadzenie nowej procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów. W tym zakresie nowe regulacje wejdą w życie dopiero w nowym roku szkolnym.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel