Dofinansowanie 500 zł – co przewiduje projekt rozporządzenia

Dodano: 12 listopada 2020
Dofinansowanie 500 zł dla nauczycieli

Resort edukacji przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia wprowadzającego dofinansowanie w wysokości 500 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne zajęcia.

Omawiane zasady zostały określone w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ostateczne brzmienie regulacji o dofinansowaniu dla nauczycieli może ulec zmianie.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć zdalnych ma przysługiwać nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na dofinansowanie zakupu sprzętu nie mogą liczyć nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwało nauczycielom zatrudnionemu w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania.

Kto jeszcze, oprócz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, nie otrzyma dofinansowania?

W projekcie rozporządzenia znalazł się katalog nauczycieli, którzy nie otrzymają dofinansowania 500+. Dofinansowanie to nie będzie przysługiwało:

 • nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni,
 • nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

Na co można będzie przeznaczyć 500 zł?

Zgodnie z projektem rozporządzenia przyznane środki mogą być przeznaczone (w całości lub w części na zakup):

 • komputera stacjonarnego,
 • monitora,
 • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym,
 • kamery internetowej lub wizualizera,
 • statywu,
 • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki),
 • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego,
 • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,
 • oprogramowania komputerowego,
 • smartfona,
 • usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Dofinansowaniem będą objęte wyłącznie zakupy dokonane w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

Jak ubiegać się o dofinansowanie

W celu otrzymania dofinansowania, nauczyciel, który zakupił sprzęt, będzie musiał złożyć do dyrektora wniosek o dofinansowanie.

Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szkole będą składać wniosek do dyrektora szkoły, w której nauczyciel ma najwyższy wymiar zajęć. Jeżeli we wszystkich szkołach wymiar zajęć jest jednakowy, wniosek składa się w szkole, w której nauczyciel został zatrudniony wcześniej. Jeżeli zaś te daty pokrywają się – nauczyciel składa wniosek w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jakie dane będzie zawierał wniosek?

Wniosek o dofinansowanie ma zawierać:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela,
 • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu,
 • w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty,
 • podpis nauczyciela.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. Dowód musi być wystawiony imiennie na nauczyciela.

Nauczyciele, którzy zakupili sprzęt lub oprogramowanie w okresie od 1 września do 7 grudnia 2020 r., ale nie posiadają imiennego dowodu zakupu, nie otrzymają dofinansowania.

Jakie będą obowiązki dyrektora szkoły?

Po otrzymaniu wniosku o dofinansowane, dyrektor będzie musiał

 • zweryfikować wnioski nauczycieli i ich uprawnienia do otrzymania dofinansowania,
 • sporządzić listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania,
 • przekazać listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania do organu prowadzącego, organu rejestrującego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do 11 grudnia 2020 r.

Lista uprawnionych nauczycieli powinna zawierać:

 • nazwę jednostki systemu oświaty,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • numer PESEL nauczyciela,
 • kwotę dofinansowania, o którą ubiega się nauczyciel,
 • sumę kwot dofinansowania,
 • podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.
Dofinansowanie zakupu sprzętu powinno zostać wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Projekt:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel