Będzie nowy program dla szkół „Posiłek w szkole i w domu”

Dodano: 5 listopada 2018
posiłek w domu i w szkole

Dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli wnioskować do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Sprawdzamy, jak będzie wyglądało wsparcie finansowe oraz jakie są terminy na składanie wniosków.

Jakie zadania będą dofinansowane...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania obejmującego:

 • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

... i w jakiej wysokości

Przewidziane maksymalne kwoty wsparcia finansowego, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący, to:

 • 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek,
 • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
Warunkiem otrzymania dotacji ma być zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Do kiedy i gdzie składać wnioski

Aby skorzystać z programu, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, będzie musiał wystąpić do organu prowadzącego, z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:

 • 2019 –do 15 kwietnia 2019 r.
 • 2020 – do 15 kwietnia 2020 r.
 • 2021 – do 15 kwietnia 2021 r.
 • 2022 – do 15 kwietnia 2022 r.
 • 2023 – do 15 kwietnia 2023 r.

Organ prowadzący, po weryfikacji wniosku dyrektora pod kątem jego kompletności i prawidłowości, wystąpi do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:

 • 2019 – do 30 kwietnia 2019 r.
 • 2020 – do 30 kwietnia 2020 r.
 • 2021 – do 30 kwietnia 2021 r.
 • 2022 – do 30 kwietnia 2022 r.
 • 2023 – do 30 kwietnia 2023 r.
Środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego w pierwszym roku działania, czyli w 2019, wojewoda przekaże nie później niż do 30 czerwca 2019.
Projekt rozporządzenia można sprawdzić tutaj>>

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt z 24 października 2018 r.).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel