MEN opublikował podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/20201

Dodano: 7 lipca 2020
f0b93a4b65bc3b2c0b7b98aa30e97a977a69ecc7-xlarge

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/20201. Sprawdź na które obszary kładziony będzie największy nacisk w nadchodzącym roku szkolnym.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) Minister Edukacji Narodowej następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty na rok 2020/2021

W zakresie kontroli:

 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 • w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w szkołach ponadpodstawowych: „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;
 • w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej: „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
 • w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych: „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

W zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 • w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
  • „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
  • „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”;
 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:
  • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań
  • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
 • w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań
  •  „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;
 • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
  • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W zakresie monitorowania:

 • we wszystkich typach szkół: „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;
 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;
 • w przedszkolach:„Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;
 • w branżowej szkole II stopnia: „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;
 • we wszystkich typach szkół: „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

 

 „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;

 

Źródło:

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel