Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.18..190
2020-02-25 Dz.U.20..207 § 1
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz.U. z dnia 23 stycznia 2018 r.)

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "badaniem lekarskim";
2)
wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na badanie lekarskie";
3)
wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".
§ 2.
1.
Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie.
2.
Nauczyciel wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie przedstawia uprawnionemu lekarzowi, o którym mowa w art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.
3.
Wzór skierowania na badanie lekarskie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości nauczyciela.
§ 4.
1.
Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz i obejmuje ono badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy.
2.
W przypadku gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowanie na te badania lub konsultacje.
3.
Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.
§ 5.
1.
Wzór orzeczenia lekarskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Orzeczenie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel, drugi dyrektor szkoły, który skierował nauczyciela na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Wzór
Załącznik 2 Wzór
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel