Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..1450
2020-04-24 Dz.U.20..726 § 1
2020-12-05 Dz.U.20..2160 § 1
2021-02-19 Dz.U.21..312 § 1
rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

1) nauczyciela, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 1a.
W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w § 1 pkt 1-3, oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 1aa.
W roku akademickim 2020/2021 zajęcia lub grupy zajęć na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć lub grup zajęć odpowiednio w programie studiów lub programie studiów podyplomowych dla danego roku studiów lub studiów podyplomowych.
§ 1b.

1. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w § 1, oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być realizowane również:
1) w podmiocie prowadzącym to kształcenie;
2) przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych są przygotowywane i organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach lub studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych są organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach lub studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.

§ 1c.

Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć lub grupy zajęć prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów i studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej);
3) załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 - w przypadku studiów i studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Załącznik 2 Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej)
Załącznik 3 Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel